برنامه ها

 

برنامه نگاهی به ایران

دکتر بیژن افتخاری و دکتر کورش عرفانی

هر دوشنبه تا جمعه

غرب امریکا شرق امریکا اروپای مرکزی ایران
 ۹:۳۰ بامداد  ۱۲:۳۰ نیمروز ۶:۳۰ غروب ۹ شب

برنامه به سوی سازماندهی

دکتر کورش عرفانی

هر دوشنبه تا جمعه

غرب امریکا

شرق امریکا

اروپای مرکزی

ایران

 ۱۱ بامداد

 ۲ نیمروز

۸ شب

۱۰:۳۰ شب

برنامه گفتگوی هفته

برنامه ای از فرناز اقبال

شنبه ها

غرب امریکا

شرق امریکا

اروپای مرکزی

ایران

۱۱:۳۰ بامداد

۲:۳۰ نیمروز

۸:۳۰  شب

۱۰ شب

رادیو اتحاد